Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan działania

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W OLSZTYNIE - AKTUALIZACJA

 

 

 

Na podstawie art. 6 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustala się następujący Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. 

 

 

 1. Wdrożenie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 ustawy, w następujących obszarach: 

 

1) dostępność architektoniczna: 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie 

 

2) dostępność cyfrowa: 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie

3) dostępność informacyjno-komunikacyjna: 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie. 

 

4) zapewnienie zgodnie z art. 4 i 5 ustawy 19 sierpnia 2011 o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku; na stronie: bip.olsztyn.wsa.gov.pl w zakładce: Środki wspierające komunikowanie się. Koordynator do spraw do spraw dostępności jest informacja o sposobie komunikowania się z Sądem. 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie 

 

 2. Przegląd i aktualizacja deklaracji o dostępności cyfrowej. 

Termin realizacji: do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową. 

 

 3. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Sąd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. 

 

Termin realizacji - bieżące monitorowanie. 

 4. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie: 

 1) informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy; 

 2) w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego - analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. 

 

Termin realizacji: do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.

 

 

Wersja XML